V červenci letošního roku založili Dmitrij Lipovskij, Karolína Pumprová a Milan Souček společnost GreeenTech zabývající se vývojem a výrobou technologických pěstebních kontejnerů. Cílem projektu je umožnit všem lidem pěstování zemědělských plodin kdykoli a kdekoli na světě.

Po návratu Dmitrije Lipovského z ročního pracovního pobytu v Číně, kde se intenzivně věnoval otázkám ekologie a udržitelnosti, shodou okolností běžela ve večerním vysílání reportáž o pražské hydroponické farmě HerbaFabrica. Karolína Pumprová je zakladatelkou jmenované farmy úspěšně produkující lokální zeleninu pro pražské restaurace již třetím rokem. Fúzí HerbaFabrica a stylu farmaření v kontejneru vytvořili společně s technickým ředitelem Milanem Součkem koncept GreeenTech, technologicko-pěstební společnost…

GreeenTech

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store